Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των Π.Φ.Α. για τα προγράμματα ΠΑγΟ 2019-20 της Γ.Γ.Α.

 

Κ.Φ.Α. ΠΙΝΑΚΕΣ 2019-2020