Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 04/12/2019 και ώρα 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              Καλλιθέα 29/11/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25η                               Αρ. πρωτ. 64151

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 04/12/2019 και ώρα 13:45 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων»

2. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων»

3. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2019»

4. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2019»

5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 140-210 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Καλλιθέας

6. Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» του Δήμου Καλλιθέας

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

8. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Παντελή Φώτιου για το με αρ. 2636/4-11-2019 Χ.Ε.Π.

9. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ. 2754/18-11-2019 Χ.Ε.Π.

10. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο διοργάνωσης του χωριού του Αϊ Βασίλη στην Πλατεία Δαβάκη από 6/12/2019 έως 5/1/2020

11. Εξειδίκευση πιστώσεων για πραγματοποίηση προμηθειών και εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

12. Περί καταβολής υπολοίπου επιδικασθέντος ποσού μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2145/2019 διορθωτικής απόφασης του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορθώθηκε ως προς το επιδικασθέν ποσό η υπ’ αριθμ. 1459/2017 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ