Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τετάρτη 04/12/2019 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
ΑΦΜ: 998255670, ΔΟΥ: Β’ Καλλιθέας
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα Τ.Κ. 175 76
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή                             Καλλιθέα 27/11/2019
Τηλέφωνο: 2109530161                           Αρ. Πρωτ.: 448/2019
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τετάρτη 04/12/2019 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1o. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2018 σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

2ο. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Σ.Μ.Ε. 1/2019 για την πρόσληψη ενός ειδικού επιστήμονα με την ειδικότητα του λογοπεδικού.

3ο. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικού επιστημονικού προσωπικού με την ειδικότητα του Λογοπεδικού για το Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας.

4ο. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικού επιστημονικού προσωπικού με την ειδικότητα του Παιδοψυχίατρου για το Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας.

5ο. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικού επιστημονικού προσωπικού με την ειδικότητα του Ψυχολόγου για το Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας.

6ο. Κατακύρωση ανάδοχης εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 190/2019 (Α.Δ.Α: ΩΧΙΚΩΕΚ-ΠΗΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Καλλιθέας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος