Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 06/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ.: 65592
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄).
2. Το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών αρχών.
Για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική δήλωση του ενδιαφερομένου, που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας και έως την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας (Δημαρχείο – Ματζαγριωτάκη 76 – 2ο υπόγειο).

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, Διεύθυνση Ματζαγριωτάκη 76 (2ος όροφος) στα τηλέφωνα 213 2070405 και 213 2070403 κ.κ. Τσολακίδου Άννα και Κωνσταντάρα Ισιδώρα.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ