ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων & ενός (1) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου

Υποβολή αιτήσεων από 16 έως & 27/12/2019 ώρες 09:00 έως 14.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Καλλιθέα, 12/12/2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      Αρ. Πρωτ. 66645
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Α. Περγαντή
Τηλέφωνο: 213-20.70.410
Fax: 213-20.70.421
E-mail: a.pergandi@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων και ενός (1) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας και νοσηλευτικής φροντίδας, σε ευπαθείς – ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν τέσσερα άτομα συνολικά, ένα (1) ειδικότητας ΠΕ Ιατρών- Παιδίατρος , ένα (1) ειδικότητας ΠΕ Ιατρών-Καρδιολόγος, ένα (1) ειδικότητας ΠΕ Ιατρών- Παθολόγος και ένα (1) ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100, Καλλιθέα)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

Για την ειδικότητα ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ :

 • Πτυχιούχος ιατρικής Σχολής με την αντίστοιχη ειδικότητα.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Bεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτών:

 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ).

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφ όσον υπάρχει).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132070415,412,413, 414, 410).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από 16/12/2019 έως και 27/12/2019 και ώρες 09:00 έως 14.00.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) τα έντυπα της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ_9ΘΝΕΩΕΚ-8Ψ7

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ