Ανακοίνωση τροποποίησης της απόφασης υπ’ αριθμ. 152/2019 (ΑΔΑ: 94ΗΓΩΕΚ ΤΔ8) της Ο.Ε. του Δήμου Καλλιθέας σε συμμόρφωση προς τη με αριθμό 1290/2019 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 13/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ : 66865
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφασή της υπ’αριθμ. 283/2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί τη με αρ. 152/2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση προς τη με αριθμό 1290/2019 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ακυρώνει τους όρους υπ’ αριθμ. 4 και 6 της παραγράφου 6.2 Τεχνική προσφορά του ΑΡΘΡΟΥ 6ου: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Διακήρυξης, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ΑΕΠΠ.
Κατά τα λοιπά η με αρ. 152/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παραμένει ως έχει.

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση νέας χρονικής παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον με συστημικό αριθμό 78545,1 διαγωνισμό με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», για χρονικό διάστημα 30 ημερών, ήτοι 09 / 01 / 2020».

Μετά την χρονική παράταση ο διαγωνισμός έλαβε συστημικό αριθμό 78545,2

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ