Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» στα γραφεία του στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 15/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ. -186-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

Κυρίες / οι,
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» στα γραφεία μας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 107/2019 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ..

2. Ακύρωση της υπ’ αριθ.102/2019 (ΑΔΑ:Ψ7ΒΩΟΛΨΦ-ΩΜΡ) προγενέστετερης απόφασης του Δ.Σ., σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθμό 1456-1457/2019 αποφάσεις του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 2ον Ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία AZIENDA NETTA ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου, για την ανάθεση της υπηρεσίας «φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ