Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, έτους 2020

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, για το έτος 2020, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση (έως 11/02/2020), σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας (οδός Μαντζαγριωτάκη 76, 176 76 Καλλιθέα, 1ος όροφος), προσκομίζοντας μαζί με την αίτηση φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού ή του μελετητικού τους πτυχίου.

Σχετικά αρχεία: