Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν στην επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 20/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ.Πρωτ. : 2675
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/07-11-2011).
2. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 27-01-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.
Οι υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ