Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 03/02/2020 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ               Καλλιθέα 30/01/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η                                  Αρ. πρωτ. 4654

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 03/02/2020 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών ποσού ύψους 187,36 € & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης άγονων διαγωνισμών

2. Εξειδίκευση πιστώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Μαρτίου 2020 στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εργασίας για τις ανάγκες λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

4. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016

6. Συγκρότηση επιτροπών του Ν.4412/2016

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

8. Έγκριση του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες μας για τις γιορτές του Πάσχα 2020» με διάθεση προϊόντων/διανομή με τη μορφή Δωροεπιταγών και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων

9. Εξέταση του από 23/01/2020 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την συλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών

10. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτριών

11. Έγκριση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2020», έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων και εξειδίκευση της πίστωσης

12. Α) Λήψη απόφασης, κατ΄ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιγ ν. 3852/2010 περί εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. Α 838/2019 αποφάσεως, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αρ. Α 3886/2019 απόφαση του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και έγκριση καταβολής επιτασσόμενου ποσού και Β) Εξειδίκευση πιστώσεων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ