Πλειοδοτική φανερή & προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου (κυλικείου) που βρίσκεται στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού & Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα : 12/2/2020
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ .πρωτ: – 705-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
ΤMHMA : Διοικητικό -Οικονομικό
Αρμόδιος : Ι. Κορδούτης
Τηλ : 2109598555(εσωτ.3)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ( ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 24 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας- Ολυμπιακά Ακίνητα κτήριο Α230. με πλειοδοτικό διαγωνισμό, με φανερές και προφορικές προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
Καταληκτική ώρα κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου: 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 10.30.
H εκμίσθωση αφορά ακίνητο (κυλικείο) που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας, στο χώρο του πρώην ιπποδρόμου και αποτελείται από στεγασμένο χώρο έκτασης 186,34 τετραγωνικών μέτρων και ακάλυπτου χώρου διαστάσεων(156,25τ.μ.) και η διάρκειά της είναι για έξι (6) χρόνια.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 6 της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 4.200,00 € (10% της ετήσιας πρώτης προσφοράς).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης, έως την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα του ν.π.δ.δ. «ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας πρώην Ολυμπιακά Ακίνητα (κτήριο Α230), τηλέφωνο 210 9565.618, (εσωτ. -3-) αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιωάννης Κορδούτης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.Kallithea.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 

→ NAYT/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ :210.9565618, FAX : 210.9565127 SITE: www.Kallithea.gr Ε-MΑΙL:oikolomiko@dimoskallitheas-opaa.gr Τ.Θ 78514 ,Τ.Κ 17602