Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 14/02/2020 και ώρα 09:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 13/02/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η                                      Αρ. πρωτ. 7398

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 14/02/2020 και ώρα 09:45 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των ασφαλίστρων του συνόλου αυτοκινήτων της καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 (15/02/2020-15/08/2020)

Το επείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να ασφαλιστεί άμεσα το σύνολο των οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας καθώς η ασφαλιστική τους κάλυψη σταματάει στις 15/2/2020 και ώρα 12:00 ημέρα Σάββατο και δεν θα μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία κανένα όχημα του Δήμου μέχρι να πραγματοποιηθεί η πληρωμή στον ανάδοχο του διαγωνισμού ασφαλίστρων «Η ΕΘΝΙΚΗ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπαρμπάκος Ευάγγελος