Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    Καλλιθέα 14/02/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η                                       Αρ. πρωτ. 7869

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση μαθημάτων «Συναισθηματικής Διαλεκτικής» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη από 20/02/2020 έως 31/03/2020

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες οργάνωσης και διεξαγωγής δράσεων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Καλλιθέας

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις Εκδηλώσεις –Δράσεις του Τμήματος Παιδείας, που αφορούν το 12ο Μαθητικό Φεστιβάλ και θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Ιανουαρίου έως και τις 5 Απριλίου 2020 με θέμα: «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ»

4. Επικύρωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2020 – 2022»

6. Έγκριση τεχνικής περιγραφής, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2020-2022» για την κάλυψη των αναγκών όλων των Δ/νσεων του Δήμου Καλλιθέας καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού

7. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού»

8. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων»

9. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2019»

10. Εξέταση 3ου πρακτικού διαγωνισμού για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επέκταση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου»

11. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

12. Υπαγωγή της οφειλής της Ν. Δ. (κωδικός: 209192) στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 110επ του Ν. 4611/2019

13. Υπαγωγή της οφειλής του κου Μ. Β. Ο. (κωδικός: 169442) στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 110επ του Ν. 4611/2019

14. Υπαγωγή της οφειλής της ……. Ι. & Σ. Δ. (κωδικός: 86878) στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 110επ του Ν. 4611/2019

15. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020

16. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

17. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων του Δήμου μας, δικαιούχων του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του ΠΑΣΧΑ 2020 και εξειδίκευση της πίστωσης

18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-300 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Β΄ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

19. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-250 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Γ΄ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

20. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-300 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Δ΄ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

21. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 60-90 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

22. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

23. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Πατράσκου Αθηνάς για το με αρ. 138/24-01-2020 Χ.Ε.Π.

24. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή Παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2020

25. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή Ε-paravolo του έτους 2020

26. Περί άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης ενώπιον του VI Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αρ. 467/2019 Πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/22-1-2020 Απόφασης Δημάρχου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ