Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) την Τρίτη 24/03/2020 και ώρα 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    Καλλιθέα 24/03/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η                                       Αρ. πρωτ. 14035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) την Τρίτη 24/03/2020 και ώρα 15:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

2. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω κατεπείγοντος, της πραγματοποίησης δαπανών, των προηγηθεισών αποφάσεων Δημάρχου & εξειδίκευση πιστώσεως

3. Έλεγχος 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο άπορων Δήμου Καλλιθέας για τις γιορτές του Πάσχα 2020»

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών οι οποίες συνδέονται με την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης λαμβάνει χώρα εκ των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ