Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Ιατρών (Καρδιολόγου)

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 1/4 έως & Παρασκευή 10/4/2020 ώρες 09:00 έως 14.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Καλλιθέα 30 /3 /2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           Aρ. Πρωτ. 14401
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Τηλ. 213 20 70 415
e-mail: r.theodosiou@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (1) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ειδικότητας Καρδιολόγου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (Καρδιολόγου) για χρονικό διάστημα ενός έτους για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας και νοσηλευτικής φροντίδας σε ευπαθείς – ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100, Καλλιθέα)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

Για την ειδικότητα ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (Καρδιολόγου):

  • Πτυχιούχος ιατρικής Σχολής με την αντίστοιχη ειδικότητα.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 213 2070415 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από Τετάρτη 1/4/2020 έως και Παρασκευή 10/4/2020 και ώρες 09:00 έως 14.00.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) τα έντυπα της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ