Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 6/4/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         Καλλιθέα 2/4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10η                                          Αρ. πρωτ. 15024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), την Δευτέρα 6/4/2020 και ώρα 10.00 π.μ., για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω κατεπείγοντος, της πραγματοποίησης δαπανών, των προηγηθεισών αποφάσεων Δημάρχου & εξειδίκευση πιστώσεως

2. Εξειδίκευση πιστώσεως για προμήθεια συστήματος τηλεργασίας 6.200 € στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία από την διάδοση του COVID-19

3. Εξειδίκευση πιστώσεως για προμήθεια Διαδικτυακών Εφαρμογών 24.800 € για τη διαχείριση των αιτήσεων Δημοτών και Υπαλλήλων στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία από την διάδοση του COVID-19

4. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην
«Προμήθεια ειδών αρτοποιείου»

5. Εξέταση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

6. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 για διαπραγμάτευση ειδών πρώτης ανάγκης και υπηρεσιών για περιορισμό του COVID – 19

7. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Αλεξίου Ατσάρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ