Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 – 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 12/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -2303-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410
Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 – 13:00, με το εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ