Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα 14/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθ. Πρωτ: 19044
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.160,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.24%) η ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”» (εργασία περισυλλογής και διαχείρισης με περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), η οποία θα δοθεί έμμεσα με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο σύνολο υπηρεσιών (υποχρεωτικές – προαιρετικές).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/05/2020 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και θα υποβληθούν προσφορές για την μία ή και τις δύο ομάδες και προσφορές που θα περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της παροχής εργασιών της ομάδας/ων που συμμετέχουν. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, ήτοι για το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 5ο της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για χρονικό διάστημα δύο 2 μηνών από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ,ΚΗΜΔΗΣ .

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ