Κλήρωση μελών για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL304                Καλλιθέα 14/5/2020
                                                                    Αρ. Πρωτ 19025

Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
  • Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
  • Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
  • Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παρ. 8α περί διαγωνισμών έργων αξίας έως 1.000.000 € πλέον Φ.Π.Α.
  • Την υπ’ αρ. 6/2018 και ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ., βάσει της οποίας σε συνοπτικούς διαγωνισμούς δεν απαιτείται η χρήστη του Μη.Μ.Ε.Δ.
  • Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  • Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  • Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  • Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020», προϋπολογισμού 74.400 €.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τρίτη 19 Μαϊου 2020 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης κ. Κων. Γιαννακάκο, παρουσία των υπαλλήλων Θεοδώρας Παππά και Αναστασίου Καλαντζή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους, είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εκτός του κ. Κων. Γιαννακάκου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Κατ’ αρχήν θα γίνει η κλήρωση των τακτικών μελών και έπεται η κλήρωση των αναπληρωματικών μελών με την συμμετοχή των μη κληρωθέντων ως τακτικά μέλη στην αρχική κλήρωση.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ