Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή                      Καλλιθέα 13/05/2020
Τηλέφωνο: 2109530161                  Αρ. Πρτ.: 175/2020
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 17:00 μ.μ., με τη διαδικασία τηλεδιάσκεψης, για την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης, η συνεδρίαση θα μπορεί να διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών με α.π.20930/31-03-2020 ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη προμήθεια υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη προμήθεια υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη προμήθεια υλικών ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

4ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

5ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016) έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια υπηρεσιών βιντεοσκόπησης διαδικτυακών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης των σχολών χορού της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών βιντεοσκόπησης διαδικτυακών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης των σχολών χορού της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

6ο Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής των Η/Υ & δικτύου της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

7ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αμοιβών της υπαλλήλου της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Β.Μ. αρ. μητρώου 8, έτους 2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος