Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής κληρώσεων Κ.Η.Σ.Κ. (Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων) του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 για το έτος 2020

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL304                     Καλλιθέα 18/05/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                           Αρ.Πρωτ.: 19444
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι. Καϊμάζογλου
Τηλεφ.: 213 2070457
e mail: i.kaimazoglou@kallithea.gr

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «5. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ’ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.»
  2. τις διατάξεις της ΥΑ ΔΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466/ΦΕΚ 900Β/17-03-2017 «4.4 Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης. 1.Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος. 2. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική Ανακοίνωση. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος».
  3. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011.
  4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2409/17.01.2020 Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2020, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
  5. Την ανάγκη συγκρότησης της επιτροπής κληρώσεων του Κ.Η.Σ.Κ. για το έτος 2020.
  6. Την από 13/4/2017 αίτηση/δήλωση ορισμού χρηστών του Δήμου μας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό σύστημα Κληρώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την διμελή επιτροπή κληρώσεων στο σύστημα ΚΗΣΚ για τις δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), για το έτος 2020, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, στις 22 Μαϊου 2020, ώρα 10:00 π.μ. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Ο Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
Κων. Γιαννακάκος