Ο ΟΠΑΑ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για τη «Συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα : 15/5/2020
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ .πρωτ: – 2351 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
ΤMHMA: Διοικητικό -Οικονομικό
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλ: 2109598555 (εσωτ.4)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ, η ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερόμενη μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.
H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 1η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο (2) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία, τεύχη και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από τον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» του Δήμου Καλλιθέας που βρίσκεται στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας και να επικοινωνούν στο τηλ. 210 9404454 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Χρυσαφάκη Μάνθo.
Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.Kallithea.gr .

Συνημμένα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ