Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά 26 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου

Υποβολή αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά στο email: prokirixeis@dimoskallitheas-opaa.gr από Παρασκευή 22/5/2020 έως & Δευτέρα 1/6/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα: 14-1-2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        Αρ. πρωτ.: -142-
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καλλιθέας
«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Συνημμένα: