Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 25/05/2020 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 21/05/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15η                                   Αρ. πρωτ. 20196

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη Δευτέρα 25/05/2020 και ώρα 13:30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια φύλλων πάνελ οροφής με πολυουρεθάνη.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (Προμήθεια και τοποθέτηση υάλινου διαχωριστικού τοίχου)

3. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (Επισκευή περίφραξης γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 και γηπέδου τένις – μπάσκετ)

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2020 στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας

5. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω κατεπείγοντος, της πραγματοποίησης δαπανών και των προηγηθεισών αποφάσεων Δημάρχου

6. Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

7. Ματαίωση διαδικασίας προμήθειας τριών οχημάτων

8. Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεως προμήθειας υλικών για την επέκταση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας ειδικής ασφάλτου

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘ΕΣΠΕΡΟΣ’ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)»

11. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020.

12. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

13. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

14. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

15. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση ασφαλίστρων πυρός της Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου.

16. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Παντελή Φώτιου για το με αρ. 395/26-2-2020 Χ.Ε.Π.

17. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κατσάνη Ανδριανής για το με αρ. 590/12-3-2020 Χ.Ε.Π.

18. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Χριστόπουλου Θεόδωρου για το με αρ. 355/21-2-2020 Χ.Ε.Π.

19. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ιωάννου Γεώργιου για το με αρ. 323/14-2-2020 ΧΕΠ.

20. Έλεγχος του από 04/05/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφάνειας 50-60 τ.μ.

21. Έλεγχος του από 04/05/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφάνειας 120-300 τ.μ.

22. Έλεγχος του από 04/05/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφάνειας 120-250 τ.μ.

23. Έλεγχος του από 04/05/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφάνειας 200-300 τ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ