Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ           Καλλιθέα, 29/05/2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2020                        Αρ. Πρωτ. 21463

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 14:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, για την συζήτηση του πιο κάτω θέματος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ήτοι:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ της πλατείας Κύπρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ