Ανοιχτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                             Καλλιθέα 12/6/2020
NUTS EL 304                                             Αρ. Πρωτ.: 23807
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020», προϋπολογισμού 74.400,00 €. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr. Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνος κ. Θεοδώρα Παππά, τηλ. 2132070458 ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του στο www.kallithea.gr.
4. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19/6/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 22/6/2020.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα) στον 4ο όροφο, γραφείο 402, στις 26/6/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Συνημμένα:

Καλλιθέα 12/6/2020
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ