Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 17/6/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. πρωτ. – 3962 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ιωάν. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-3-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.30 στα γραφεία μας στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών καθώς και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών»

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικής περιγραφής για την εργασία «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών», για ένα έτος, συνολικού ποσού 45.822,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

3. Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών του «Δημοτικού Πάρκου αθλητισμού και αναψυχής» για ένα μήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ