Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 26/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -4183-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο 210 9521.410

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, την υπ’ αριθ. 06/2020 αποφ. Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου (ΑΔΑ:Ψ1ΑΒΟΛΨΦ-ΠΣΒ), την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), τη με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και τη με αριθ. 163 εγκύκλιο (Α.Π. 33282/29-05-2020) (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 06/2020 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ..
2. 3Η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
3. Έγκριση στοχοθεσίας 2020.
4. Τροποποίηση ήσσονος αξίας υφιστάμενης σύμβασης για ένα μήνα.
5. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 2440/19/5/2020 πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, για την υπηρεσία «φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄».
6. Λήψη απόφασης επί της αγωγής δέκα (10) εργαζομένων του νομικού μας προσώπου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
7. Λήψη απόφασης επί της αγωγής σαράντα εννέα (49) εργαζομένων του νομικού μας προσώπου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
8. Αποδοχή ή μη, δωρεάς τριών (3) εκτυπωτικών μηχανημάτων.
9. Έγκριση διαγραφών βρεφών και νηπίων από τους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας.
10. Λήψη απόφασης για την έκπτωση οικονομικής συμμετοχής για βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται στις δομές του Οργανισμού μας.
11. Έγκριση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας της αθλητικής καλοκαιρινής απασχόλησης έτους 2020.
12. Χορήγηση ή μη έκπτωσης των τελών ελλιμενισμού για το ναυταθλητικό σκάφος «ΤΗΛΕ ΙΙΙ» ολικού μήκους 11,40 ιδιοκτησίας του Συλλόγου Ιστιοπλόων Προσωπικού Ο.Τ.Ε (ΣΙΠ –ΟΤΕ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ