Συνοπτικός διαγωνισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Δήμου Καλλιθέας, για τη «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 29/6/2020
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθ.πρωτ.: – 4232 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό -Οικονομικό
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλ: 210-9598.555

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.822,00 ευρώ, η ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) προσφορά.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τη με στοιχεία Κ.Α. 15/6261.0007 του τρέχοντος έτους και θα είναι συνεχιζόμενη για το επόμενο οικ.έτος 2021.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Νομικού προσώπου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230).
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Παρασκευή 10/7/2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 5 της Διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία, τεύχη και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από τον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης « ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» του Δήμου Καλλιθέας που βρίσκεται στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Καλλιθέας. Πληροφορίες στο τηλ. 210.95.98.555 (εσωτ.4) εργάσιμες μέρες και ώρες, φαξ: 210.95.65.127 και e-mail: oikonomiko@dimoskallitheas-opaa.gr.
Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Συνημμένα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ