Δημοσίευση περίληψης επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

ΑΔΑ:ΩΙΤΖΩΕΚ-Ι0Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 29/06 /2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 26404
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Ταχ. Κώδ.: 176 76 Καλλιθέα
Πληροφορίες: Παραβάλου Μ.
Τηλεφ.: 213 2070 398
e-mail: m.paravalou@kallithea.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Γίνεται επαναληπτικός φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με την με αρ. 211/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της με (ΑΔΑ:97ΚΖΩΕΚ-ΧΘ5) Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου Καλλιθέας μετά την με αρ. 65/2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν7ΩΕΚ-ΑΜΚ) απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

  • να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 50-60 τ.μ.
  • να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Σκρα, Δοϊράνης και Δαβάκη.
  • να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες)
  • να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12),
  • να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ
  • να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010) και
  • Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Οι προσφορές ενδιαφέροντος μαζί με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της πιο πάνω διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά, κατατίθενται στο Δήμο Καλλιθέας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση τoυ επαναληπτικού αυτού διαγωνισμού.
Στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Κατά το Α΄ Στάδιο (Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος) της δημοπρασίας, κανένας ενδιαφερόμενος δεν γίνεται δεκτός σ’ αυτήν εάν δεν προσκομίσει μαζί με την κατατεθείσα προσφορά του προς το Δήμο, σχετικό γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σχετική εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, περί καταθέσεως σ’ αυτά, ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθει για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσει το μίσθιο για χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και τον χρόνο που θα οριστεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ