Αποτελέσματα της Σ.Ο.Χ. 1/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», για την πρόσληψη, συνολικά 26 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου

πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας - πίνακες απορριφθέντων - πίνακας προσληπτέων ανά ειδικότητα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ