Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 18η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 30/06/2020 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 18η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2020 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 264: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 265: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΒΑΝΙΩΝ»

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 266: Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2020 του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 267: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (κλιματιστικά μηχανήματα)

Απόφαση Νο 268: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

Απόφαση Νο 269: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων»

Απόφαση Νο 270: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων».

Απόφαση Νο 271: Ανάθεση λόγω επείγοντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

Απόφαση Νο 272: Ανάθεση λόγω επείγοντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός

Απόφαση Νο 273: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή εξαμηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών για τη μετακίνηση κοινωνικής λειτουργού και νοσηλεύτριας

Απόφαση Νο 274: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ξενάκη Εμμανουήλ για το με αρ. 354/21-2-2020 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 275: Εξειδίκευση πιστώσεων για την εκδήλωση-δράση του Τμήματος Παιδείας, που αφορά πρόγραμμα εκπαιδευτικού περιεχομένου με θέμα «ΔΡΟΜΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ