Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), την Τρίτη 7/7/2020 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   Καλλιθέα 3/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19η                                Αρ. πρωτ. 27528

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο) την Τρίτη 7/7/2020 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για κατασκευή αεροπανό και προβολές ταινιών που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2020

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια/εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών ποσού 4.832,28 ευρώ

4. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση χημικών WC για τις ανάγκες υπαίθριων κινηματογράφων.

6. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής.

7. Εξέταση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020»

8. Εξέταση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

9. Διαδικασία απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος προμήθειας ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δήμου Καλλιθέας

10. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

11. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Παραβάλου Μαρίας

12. Έγκριση της Έκθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του 2011 του ΝΠΔΔ Γ. Γάλλος

13. 3η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ΝΠΔΔ Γ. ΓΑΛΛΟΣ

14. Έγκριση στοχοθεσίας 2020 του ΝΠΔΔ Γ. ΓΑΛΛΟΣ

15. Α) Λήψη αποφάσεως περί εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. Α1985/2020 αποφάσεως του 9ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, κατ’ άρθρο 72 παρ.1 εδ. ιγ ν. 3852/2010 και
Β) Εξειδίκευση πιστώσεως

16. Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη αιτήσεων αναιρέσεως κατά των υπ’ αριθμ. 2625/2019 και 2626/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά-Τμήμα Ε’ Μονομελούς , κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιγ ν. 3852/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ