Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 23/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -4920-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, την υπ’ αριθ. 06/2020 αποφ. Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου (ΑΔΑ:Ψ1ΑΒΟΛΨΦ-ΠΣΒ), την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), τη με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και τη με αριθ. 163 εγκύκλιο (Α.Π. 33282/29-05-2020) (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 4η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2. Εισήγηση καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για το οικονομικό έτος 2020.

3. Έγκριση σχεδίου μελέτης/διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων / γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους & αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

4. Έγκριση των πινάκων κατάταξης, για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων, στους βρεφικούς και στους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας, για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

5. Έγκριση σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του νομικού μας προσώπου και του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ