Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) την Τετάρτη 29-07-2020 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             Καλλιθέα 24-07-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22η                             Αρ. πρωτ. 31559

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) την Τετάρτη 29-07-2020 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για το φθινοπωρινό πρόγραμμα του 2020

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για εργασίες για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Έγκριση 6ου ΠΚΤΜΝΕ και 6ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ»

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)

5. Έλεγχος 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη για την «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης-βιώσιμη διαχ/ση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων»

6. Έγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων»

7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών»

8. Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικής έκθεσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών»

9. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020

10. Τροποποίηση της με αρ. 234/2020 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε. ως προς το ποσό κατακύρωσης

11. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

12. Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ