Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 04/08/2020 και ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.                                Καλλιθέα 27-07-2020
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα Τ.Κ. 17576     Αρ. Πρτ.: 299/2020
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109530161
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 04/08/2020 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016) έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια υπηρεσίας διενέργειας απεντόμωσης – μυοκτονίας στα γραφεία του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) οδός : Ελ. Βενιζέλου 156 και σε όλα τα υποκαταστήματα αυτής.

2ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016) έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια νέου πάγιου εξοπλισμού για την αντικατάσταση του υπάρχοντος στο σύνολο των υποκαταστημάτων της επιχείρησης, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια νέου πάγιου εξοπλισμού για την αντικατάσταση του υπάρχοντος στο σύνολο των υποκαταστημάτων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016) έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και αντικατάστασης (τοποθέτησης νέων) ξύλινων δαπέδων (σάλες χορού) & ελαιοχρωματισμών για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών Χορού της Δημοτικής Επιχείρησης.

4ο Συμμετοχή της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» για τις δομές Κ.Δ.Α.Π. για το 2020-2021.

5ο Ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που εργάζεται στις δομές ΚΔΑΠ – Πεισιστράτου 60 & ΚΔΑΠ – Αθηνάς 87 για ένα έτος από την 01/09/2020 έως την 31/08/2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος