Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς την Τετάρτη 19-8-2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ               Καλλιθέα 31-7-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23η                               Αρ. πρωτ.32675

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς την Τετάρτη 19-8-2020 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 184 του Ν. 4635/2019:

  1. Αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 του Δήμου Καλλιθέας

Το θέμα είναι κατ΄ επείγον γιατί σύμφωνα με την με αρ. εγκύκλιο 15048/29-7-2020 το αίτημα των προσλήψεων πρέπει να ολοκληρωθεί έως 21-8-2020 στην εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ