Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 22η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/07/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 31/07/2020 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 22η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/07/2020 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 322: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 323: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

Απόφαση Νο 324: Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

Απόφαση Νο 325: Έγκριση: Α) Διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, Β) τεχνικών προδιαγραφών Γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και Δ) αποτελέσματος διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8 ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Απόφαση Νο 326: Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

Απόφαση Νο 327: Αποδοχή δωρεάς επίπλων

Απόφαση Νο 328: Εξειδίκευσης πίστωσης (επισκευή κομμένης οπτικής ίνας)

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 329: Εξειδίκευση πιστώσεων για το φθινοπωρινό πρόγραμμα του 2020

Απόφαση Νο 330: Εξειδίκευση πιστώσεων για εργασίες για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 331: Έγκριση 6ου ΠΚΤΜΝΕ και 6ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ»

Απόφαση Νο 332: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)

Απόφαση Νο 333: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη για την «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης-βιώσιμη διαχ/ση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων»

Απόφαση Νο 334: Έγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων»

Απόφαση Νο 335: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών»

Απόφαση Νο 336: Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικής έκθεσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών»

Απόφαση Νο 337: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020

Απόφαση Νο 338: Τροποποίηση της με αρ. 234/2020 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε. ως προς το ποσό κατακύρωσης

Αποσύρεται: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Αποσύρεται: Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ