Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Υποβολή αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά στο email: info@kallithea.gr από Παρασκευή 21/8/2020 έως & Τρίτη 25/8/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 20/8/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ. πρωτ. 34651
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (Α΄138), όπως έχουν τροποποιηθεί, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α΄147) και ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1.α.iii, υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ περί κάλυψης των αναγκών των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων τους.
  2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ‘Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων’, όπως τροποποιημένος ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), ‘Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’, όπως τροποποιημένος ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’ (Α΄87), όπως τροποποιημένος ισχύει.
  5. Την 50175/7-8-2020 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 51938/18-8-2020 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 3447 Β’).
  6. Το με αριθμ.πρωτ.52360/19-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
  7. Την υπ’ αριθ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
  8. Τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα υπηρεσίας, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων ανά είδος απασχόλησης (μερικής ή πλήρους) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ολόκληρη η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & οι ΠΙΝΑΚΕΣ με τις ειδικότητες & τα προσόντα

Συνημμένα:

→ Υποβολή αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά στο email: info@kallithea.gr από Παρασκευή 21/8/2020 έως & Τρίτη 25/8/2020