Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 21 / 08 / 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ : 34750
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.624,80 (συμπ/νου Φ.Π.Α.24%) η ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά. στο τελικό σύνολο όλων των ειδών της ομάδας που ο υποψήφιος συμμετέχει.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/09/2020 στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 270 από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 6ο της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για χρονικό διάστημα 90 ημερών από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ,ΚΗΜΔΗΣ .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ