Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι), τριών (3) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας

Υποβολή αιτήσεων από 31/8/2020 έως & 14/9/2020

ΑΔΑ:ΨΡΘ0ΟΡ5Ω-Θ9Ρ
Καλλιθέα : 31/08/20
Αρ. Πρτ. : 333/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9530161 Fax : 210 9530160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1 / 2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ωρομίσθιοι)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, που εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ολόκληρη η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & οι ΠΙΝΑΚΕΣ με τις ειδικότητες & τα προσόντα

Συνημμένα: