Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη σχεδιασμού & οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων & παραγωγής ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των Δημοτών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 01 / 09 / 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 36575
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών», εκτιμώμενης αξίας 48.221,10 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/09/2020 στο Δημοτικό Κατάστημα από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 17ο της Διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσο με 964,42 € (εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ,ΚΗΜΔΗΣ .

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ