Ανακοίνωση για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση

Υποβολή αιτήσεων από 11/09 ημέρα Παρασκευή έως & 21/09/2020 ημέρα Δευτέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλλιθέα, 08/09/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρωτ. 37746
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Α. Περγαντή
Τηλέφωνο: 213-20.70.410
Fax: 213-20.70.421
E-mail: argiro.pergandi@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, (19) Καθηγητών-τριών/Δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα Ωδείου και επτά (7) Καθηγητών-τριών για το Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Παιδείας και Νέας Γενιάς και συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων, για διάστημα έως (9) εννέα μήνες από 12/10/2020 έως 11/7/2021 για τους/τις Καθηγητές/τριες ή Δασκάλους/ες Μουσικής του Τμήματος Ωδείου και για διάστημα έως (8) οκτώ μήνες από 12/10/2020 έως 11/6/2021 για τους/τις Καθηγητές/τριες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, αντίστοιχα, και συγκεκριμένα:

Πίνακας με Ειδικότητες

Πίνακας με Ειδικότητες

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης που επιθυμούν να προσληφθούν, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, τηλ. 213-2070410-415, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kallithea.gr. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι από 11/9/2020 ημέρα Παρασκευή έως και 21/9/2020 ημέρα Δευτέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης και την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr).

Συνημμένα: