Ανακοίνωση πρόσληψης εξήντα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας Υ.Ε. εργατών καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρων χρονικής διάρκειας δυο μηνών

Η υποβολή αιτήσεων έληξε την 12η Σεπτεμβρίου & ώρα 23.59

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ε4ΛΣΩΕΚ-ΓΟΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 11/9/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ.Πρωτ. 38571
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα,17676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εξήντα (60) ατόμων, χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών με ειδικότητα , ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19., με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ολόκληρη η Ανακοίνωση & ο Πίνακας με τις ειδικότητες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την 12η Σεπτεμβρίου 2020 και μέχρι ώρα 23:59 να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση , και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : info@kallithea.gr

Συνημμένα: