Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου–2ο υπόγειο), τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 09/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ. -6518-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410
Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, την υπ’ αριθ. 50/2020 αποφ. Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου (ΑΔΑ:Ω7ΩΩΟΛΨΦ-3ΡΙ), την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1) και τη με αριθ. πρωτ. 60249/22-9-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

2. Έγκριση προσχεδίου μελέτης-διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού & αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

3. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 158/2018 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΡΠΑΟΛΨΦ-3ΙΧ) του νομικού μας προσώπου.

4. Έγκριση συνοδείας νηπίου από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και παραμονής του στο χώρο παιδικού σταθμού.

5. Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης στους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας για το σχ. έτος 2020-2021, με την ειδικότητα της βοηθού βρεφονηπιοκόμου.

6. Έγκριση διαγραφών βρεφών και νηπίων από τους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 4249/τ. β’/5-12-2017 ΦΕΚ, που αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

7. Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης στην Διεύθυνση Άθλησης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα κλασικού αθλητισμού για το σχ. έτος 2020-2021, με την ειδικότητα της προπονήτριας αθλημάτων κλασικού αθλητισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ