Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας – (κτίριο Α230), για τη μίσθωση αθλητικής εγκατάστασης από το νομικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση τμημάτων ποδοσφαίρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 12/10/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. πρωτ.- 6566-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-4-)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας – (κτίριο Α230), για τη μίσθωση αθλητικής εγκατάστασης από το νομικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση τμημάτων ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
H προσφερόμενη αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει:

Να είναι περίπου 14 στρεμμάτων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

  • ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11 με φυσικό χλοοτάπητα (θα συνεκτιμηθεί αν η εγκατάσταση διαθέτει ένα επιπλέον γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων (7Χ7) με φυσικό χλοοτάπητα)
  • Να περιλαμβάνει χώρους υγιεινής και αποδυτήρια
  • Να είναι εντός της πόλης μας ή σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα όρια της πόλης της Καλλιθέας
  • να είναι καλής κατασκευής και να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ
  • να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010) και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
  • να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες)
  • να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του νομικού πρόσωπου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπηρεσία μας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (πλησίον beach volley) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες αρμόδιος υπάλληλος κ. Α. Καλογήρου (210 -9565618 εσωτ.3) mail: kallitheasports@gmail.com

Συνημμένα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ