Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304                     Καλλιθέα 16 /11 / 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 50577/17.11.2020
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.2070.457
EMAIL : i.kaimazoglou@kallithea.gr

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών κα Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή τριών (3) μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019, προϋπολογισμού 1.240.000 €. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.
Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με βάση την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι καταχωρημένοι στο ΜΗΜΕΔ, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019 »
Η επιτροπή του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β29-12-2017) απόφασης, η οποία ορίσθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την με αριθμό 117/2020 (ΑΔΑ ΩΚΩΒΩΕΚ-Γ8Ε) απόφαση Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους υπαλλήλους Ιφιγένεια Φωλίδου και Ελπίδα Τσαγκάρη.
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες www.kallithea.gr και www.ggde.gr σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ