Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 24 / 11 /2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ:51510
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομική
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών & Αποθηκών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Παπασπύρου Αικατερίνη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.2070.383
FAX: 213.2070.385
eMAIL: a.papaspyrou@kallithea.gr

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ 469/24-11-2020

Ανακοινώνουμε

Α. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π. ‘’ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΆΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”», έως την 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Β. Για όσους οικ. φορείς θα έχουν υποβάλει συστημική προσφορά μέχρι και 24/11/2020, θα εξεταστούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού:

  • οι χρόνοι σύνταξης των υπευθύνων δηλώσεών τους και των ΕΕΕΣ,
  • οι χρόνοι ισχύος των προσφορών τους και
  • οι χρόνοι ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής
    σε σχέση με την αρχικώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, ήτοι σε σχέση με την 24/11/2020, και όχι με την ημερομηνία κατόπιν παρατάσεως ».

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ