Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), τη Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 13:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                  Καλλιθέα 18-11-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρτ.: 476/2020
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109530161
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), τη Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 13:00 μ.μ..
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την εγκύκλιο 426 του Υπουργείου Εσωτερικών με α.π.77233/13-11-2020 ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔΑ. Παρακαλούμε να αποστείλετε εγγράφως την ψήφο σας στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά ορίζονται παρακάτω έως τη Δευτέρα 30-11-2020 και ώρα 15:00μ.μ. στο email της δημοτικής επιχείρησης depka@otenet.gr.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016) έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την διενέργεια συντήρησης (αναγομώσεων) & αντικατάστασης πυροσβεστήρων για το σύνολο της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση για την διενέργεια συντήρησης (αναγομώσεων) & αντικατάστασης πυροσβεστήρων για το σύνολο της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Αίτηση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (πρόσκληση 12/2017 ΑΔΑ:ΨΘΒΑ4691Ω2-04Α όπως αυτή τροποποιήθηκε ΑΔΑ: ΩΣΠΙ4691Ω2-ΕΟ2), με τίτλο: «Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο».

3ο Έγκριση της αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΚΕΚ για τη χρήση του 2019.

4ο Εύρυθμη λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας & οικονομική συμμετοχή.

5ο Έγκριση ταμειακού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος