Συνοπτικός διαγωνισμός, για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής ενηλίκων (εξωτερικού χώρου)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 21/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Aριθ. Πρωτ: 55752
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.892,00 ευρώ η ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής ενηλίκων (εξωτερικού χώρου)», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.
H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 12/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 6 της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού από το Τμήμα Μελετών Πρασίνου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr, στη διαδρομή: ΔΗΜΟΣ→Προκηρύξεις.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από το Τμήμα Μελετών Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας στο τηλ. 213.2070.454 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ